کجائید ای سبکبالان عاشق
سفارش تبلیغ
صبا
هرچه شمردنى است به سر رسد و هر چه چشم داشتنى است در رسد . [نهج البلاغه]
کجائید ای سبکبالان عاشق